Svolinský Karel (1896 - 1986)

žák prof. Š. Zálešáka, B. Kafky a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen a čestný člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes