Metzeroth G. B.

Metzeroth G. B.
Karlovy Vary
11.2 x 17.5 cm, mědirytina
900 Kč